Regulamin – dotyczy wynajmu Apartamentu Na Starym Dworcu w Goczałkowicach-Zdroju
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki pobytu i zasady, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku Starego Dworca w Goczałkowicach-Zdroju.
2. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji telefonicznie lub przez internet.
3. Właściciel ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.

Rezerwacja Apartamentu jest równoznaczna z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

II. Rezerwacja
1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje pobyt telefonicznie. Na adres e-mail lub sms klienta zostanie wysłana wstępna odpowiedź lub rezerwacja wybranego terminu, która jest utrzymywana przez 3 dni robocze – w tym czasie powinna wpłynąć na konto właściciela Apartamentu wyliczona zaliczka w wysokości minimum 40% ogólnej wartości rezerwacji.
2. Wpłacona zaliczka stanowi potwierdzenie rezerwacji. W celu przyspieszenia rezerwacji prosimy o przysłanie e-mailowego potwierdzenie wpłaty, zanim zostanie ona zaksięgowana w banku.
3. W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna ulega automatycznemu anulowaniu.
4. Po otrzymaniu zaliczki bądź całej kwoty za rezerwację, klient otrzyma e-mail lub sms z potwierdzeniem wpłaty.
5. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zaliczka, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu (przy zameldowania) u osoby przekazującej klucze do pokoju. Honorujemy płatności kartą.

III. Warunki umowy najmu
1. Najmujący apartament Gość przy zameldowaniu zobowiązany jest do okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Najemca ma obowiązek odmówić wydania kluczy do apartamentu.
2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
3. Na życzenie Gościa Wynajmujący ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dowodu tożsamości.
4. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Apartamentu. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie końcowe.
5. Odbiór kluczy – przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych telefonicznie lub mailem z osobą odpowiedzialną za rezerwację.
6. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, klucz do budynku, które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamków w drzwiach.
7. Apartament wynajmowany jest na doby.
8. Doba rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.
9. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest
do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za rezerwację.
10. Zameldowanie odbywa się do godziny 22:00.
11. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste itp)
12. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
13. Pozostanie w apartamencie lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12:00 w dniu wymeldowania jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12:00 – zostaje automatycznie naliczona opłata za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
Jednocześnie Gość ponosi koszty poszukiwania i zakwaterowania dla osób które miały rezerwacje na ten apartament w tym samym czasie i będą musiały szukać lokalu zastępczego.
14. Klient może korzystać z Apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
15. Wynajmujący nie wyraża zgody na organizację przez Gości jakichkolwiek przyjęć, imprez okolicznościowych, spotkań większej ilości osób niż zameldowana i nocująca ilość osób w Apartamencie.
16. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
17. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika.
18. Przez cały czas pobytu w budynku i apartamencie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
19. Gość odpowiada za wszelkie szkody, jakie ewentualnie wyrządzi w wyposażeniu Apartamentu i w samym budynku. Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację lub osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, trwałe zabrudzenia, zniszczenia lub zaginięcia przedmiotów wyposażenia i urządzeń apartamentu powstałe z winy jego, podlegających jego opiece lub odwiedzających go osób.
20. Wszelkie ewentualne usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność tut. obiektu należy zgłaszać u właściciela, który określi wysokość odszkodowania. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju (po wcześniejszej konsultacji z Gośćmi) zostaną oni obciążeni kosztami napraw.
21. Właściciel obiektu nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym miejscu.
22. Właściciel wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub utratę pojazdu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
23. Gość korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb właściciela.
24. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad.
25. Apartament świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatera prywatna). 26.Właściciel nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki jak również nie bierze
odpowiedzialności za zachowanie ciszy w budynku np. prace remontowe, zachowanie innych mieszkańców itp.
27. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach Apartamentu i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń, jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla.
Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
28. Na terenie budynku, w tym – pokojach i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
29. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokojach jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji apartamentu w wysokości 1.500,00 złotych.
30. W budynku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
31. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju mieszkańców i pobytu innych osób.
32. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Apartament przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
33. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań osób interweniujących , uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
34. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Apartamentu lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, właścicieli lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w budynku.

IV. Obowiązki klienta

1. Liczba osób mających zamieszkać w pokoju jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną na potwierdzeniu rezerwacji klient ma obowiązek (jeśli istnieje możliwość w pokoju) dopłacić za osoby niezgłoszone wg cennika. W innym przypadku osoba odpowiedzialna za rezerwację może odmówić wydania kluczy do pokoju.
2. Klient zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie pokoju w stanie zastanym.
3. Codzienne bieżące sprzątanie pokoju odbywa się samodzielnie przez gościa.
4. Każdorazowo opuszczając Apartament Gość powinien wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne oraz zamknąć drzwi i okna.
5. Po upływie wynajmu Gość zobowiązany jest do zwrotu kluczy właścicielowi lub wskazanej przez Właściciela osobie.
6. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich u Właściciela, co umożliwi reakcję poprawienia usługi zgodnie ze standardem.

V. Zmiany w rezerwacji
1. Jeśli nowy termin przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
2. Przedłużanie pobytu – termin pobytu w danym pokoju można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie e-mailem bądź telefonicznie.
3. W przypadku odwołania rezerwacji:
a) na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi w całości,
b) na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi z potrąceniem 40% tytułem kary gwarancyjnej pokrywającej poniesiony przez Właścicieli nakład pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego najemcy po obniżonej cenie w ramach oferty last minute,
c) na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi z potrąceniem 80% tytułem kary gwarancyjnej pokrywającej poniesiony przez Właścicieli nakład pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego najemcy po obniżonej cenie w ramach oferty last minute.
4. W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.
5. Najmujący Apartament Gość nie może przekazywać Apartamentu ani jego części innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

VI. Zwierzęta
Nie przewidujemy pobytu zwierząt.
VII. Wystąpienie sił wyższych
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
VIII. Prawo właściwe
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.