Regulamin CRW WakePark Goczałkowice-Zdrój

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin CRW WakePark Goczałkowice Zdrój (zwany dalej: Regulaminem), służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości w WakePark Goczałkowice-Zdrój i obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie WakeParku.
 2. Zarządcą Wake Parku jest Cech-Pol Cechery Marcin 43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. Uzdrowiskowa 88.
 3. Przez teren WakePark Goczałkowice-Zdrój rozumie się BeachBar, Aquarium, WakeBox, wyciągi, przeszkody, pomosty, paża,nabrzeże stawu Maciek Mały oraz przyległe do niego tereny zewnętrzne.
 4. Przed wejściem na teren WakeParku należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 5. Wejście na teren WakeParku oznacza akceptację zapisów zawartych w Regulaminie oraz zobowiązanie osoby wchodzącej na teren WakeParku do przestrzegania jego postanowień.
 6. WakePark jest czynny w okresie od maja do października, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9 do 21, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.
 • 2

ZASADY KORZYSTANIA Z WakeParku

 

 1. Osoby przebywające na terenie WakeParku obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności są zobowiązane do:
  1. zapoznania się z niniejszym Regulaminem (przed wejściem na teren obiektu) i jego przestrzegania,
  2. podporządkowania się komunikatom i podporządkowania się poleceniom obsługi WakeParku,
  3. stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu, znajdujących sie na terenie WakeParku,
  4. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności
   i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków atmosferycznych,
  5. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,
  6. niezwłocznego informowania obsługi WakeParku o zaistniałym wypadku oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 2. Na terenie WakeParku obowiązuje całkowity zakaz:
 3. wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,
 4. palenia tytoniu (w tym e-papierosów) poza strefami wyznaczonymi oraz zażywania innych używek,
 5. Na terenie WakeParku zabrania się podejmowania czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju, porządku, w tym w szczególności zabrania się:
 6. biegania po terenie WakeParku,
 7. skakania do wody w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 8. wpychania do wody innych użytkowników,
 9. używania sprzętu i wyposażenia WakeParku do innych celów niż jest on przeznaczony,
 10. używanie sprzętu niesprawnego technicznie czy nieczynnego,
 11. niszczenia wyposażenia WakeParku, tablic informacyjnych,
 12. wnoszenia na teren obiektu przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom, (w tym m.in. ostrych narzędzi),
 13. zachowań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób,
 14. hałasowania,
 15. wszczynania fałszywych alarmów,
 16. spożywania posiłków i alkoholu (poza miejscami do tego celu wyznaczonymi; przy czym po spożyciu alkoholu w ww. miejscach zabrania się korzystania z atrakcji WakeParku, w tym
  w szczególności z Wyciągu i przeszkód),
 17. wnoszenia na teren WakeParku własnego jedzenia lub napojów,
 18. wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu,
 19. zanieczyszczania wody w jakikolwiek sposób, (w tym m.in. wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych),
 20. umieszczania leżaków, parasoli, ręczników lub pozostałego sprzętu w sposób zakłócający komunikację na terenie WakeParku,
 21. organizowania imprez oraz innych form działalności zarobkowej bez zgody zarządcy WakeParku,
 22. podejmowania zachowań mogących powodować u innych zażenowanie, a w szczególności obcowanie płciowe i inne czyny, które mogą zostać potraktowane jako zachowanie nieobyczajne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2015.1094 z późn. zm.),
 23. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,
 24. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i odpalania petard.
 25. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych. Przy czym zaznacza się, iż zarządca WakeParku nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych m.in. poprzez upublicznienie wizerunku, przez osoby trzecie, w tym klientów WakeParku.
 26. Wewnątrz WakeParku  obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody zarządcy WakeParku lub osoby upoważnionej.
 27. Umieszczanie reklam, przeprowadzanie akcji promocyjnych, jakiejkolwiek działalności handlowej, (w tym m.in. prowadzenia zajęć, treningów, rozdawanie ulotek) na terenie WakeParku możliwe jest tylko na podstawie pisemnej zgody zarządcy WakeParku lub osoby upoważnionej.
 28. Dzieci do ukończenia lat 13 mogą przebywać na terenie WakeParku wyłącznie pod stałym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 29. Zarządca WakeParku zastrzega sobie prawo do wyłączenia poszczególnych urządzeń lub atrakcji lub ograniczenia dostępności do części stref WakeParku, między innymi podczas pogody zagrażającej bezpieczeństwu użytkowników, zanieczyszczeń lub usterek spowodowanych przez użytkowników WakeParku lub inne czynniki zewnętrze. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, korzystanie z urządzeń / atrakcji / części obiektu jest w tym czasie zabronione.
 30. Informacja o niedostępnych urządzeniach / atrakcjach itp. będzie dostępna na stronie Facebook.
 31. Zarządca WakeParku lub osoba przez niego upoważniona może czasowo ograniczyć wstęp na teren WakeParku ze względu na zbyt dużą ilość osób korzystających z obiektu.
 32. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu, wewnętrznych instrukcji, nakazów i zakazów, poleceń obsługi WakeParku oraz zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadku.
 • 3

ZASADY KORZYSTANIA Z WYCIĄGU

 

 1. Z Wyciągu samodzielnie korzystać mogą jedynie osoby pełnoletnie, potrafiące uprawiać wakeboarding oraz potrafiące pływać.
 2. W razie wątpliwości co do wieku użytkownika, obsługa Wyciągu może zażądać okazania stosownego dokumentu tożsamości, pod rygorem odmowy umożliwienia korzystania z Wyciągu.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Wyciągu, wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekuna prawnego.
 4. Z Wyciągu nie mogą korzystać:
  1. osoby  będące pod wpływem alkoholu,
  2. osoby  będące pod wpływem innych środków odurzających,
  3. osoby kontuzjowane (m.in. ze złamaniami, zwichnięciami),
  4. osoby z chorobami układu ruchowego,
  5. osoby z wadami serca,
  6. kobiety w ciąży.
 5. Zabrania się korzystania z Wyciągu osób u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na: trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, zaburzenia układu krążenia, zaburzenia neurologiczne.
 6. Zabrania się korzystania z Wyciągu, osób ze skłonnościami do skurczy mięśni, omdleń, ataków epilepsji.
 • 4 SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z WYCIĄGU
 1. Każdy użytkownik powinien korzystać z Wyciągu w kamizelce ratunkowej i kasku.
 2. Na  Wyciągu może jeździć maksymalnie 1 osoba.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Wyciągu, należy poinformować obsługę Wyciągu o swoim stopniu zaawansowania w wakeboardingu.
 4. Uchwyt linki holowniczej należy trzymać oburącz. Uchwytu nigdy nie należy przekładać przez głowę lub inne części ciała.
 5. W przypadku upadku należy natychmiast puścić uchwyt linki holowniczej.
 6. Należy uważać na inne osoby znajdujące sie w wodzie.
 7. W przypadku gdy na drodze znajdują się przeszkody (slider lub kicker), których nie można ominąć, lub w przypadku zbyt małej odległości od brzegu, platformy startowej należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.
 8. W żadnym wypadku nie wolno stwarzać zagrożenia dla siebie i innych osób.
 9. W razie wątpliwości bądź niebezpieczeństwa należy puścić drążek linki holowniczej.
 10. Korzystanie ze skoczni i ramp jest dozwolone tylko dla posiadaczy własnych desek wakeboardowych.
 11. Niedozwolone jest najeżdżanie na rampy i skocznie na deskach wyposażonych w tzw. Finy.
 12. Niedozwolone jest najeżdżanie na rampy i skocznie na deskach zaopatrzonych w wiązania kitesurfingowe – pady i strapy.
 13. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń WakeParku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia obsługi WakeParku o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 14. W przypadku, kiedy użytkownik korzysta z Wyciągu lub urządzeń, o których mowa powyżej,
  w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, a w szczególności w sposób zagrażający jego zdrowiu i życiu, a także zdrowiu lub życiu innych osób, nieodpowiadający zasadom bezpieczeństwa lub mogący doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia Wyciągu lub urządzeń, obsługa Wyciągu może odmówić dalszego korzystania z Wyciągu przez użytkownika.
 15. Obsługę techniczną Wyciągu zapewnia obsługa WakeParku, a użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnej zmiany parametrów technicznych działania Wyciągu.
 16. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń obsługi Wyciągu.
 17. Przed skorzystaniem z Wyciągu należy być przynajmniej 2 godz. po posiłku oraz należy zdjąć wszelką biżuterię lub inne zewnętrzne akcesoria, które można zgubić podczas aktywności
  w wodzie lub które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub osób trzecich.
 18. Korzystanie z Wyciągu oraz przeszkód odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko użytkownika. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do CRW WakePark Goczałkowice-Zdrój Cech-Pol Cecherz Marcin związanych z użytkowaniem Wyciągu i/lub przeszkód, w tym w szczególności roszczeń o zadośćuczynienie, roszczeń odszkodowawczych z tytułu wszelkich uszkodzeń własnego sprzętu, zniszczenia odzieży lub innego mienia użytkownika jak również z tytułu wypadków lub chorób doznanych na lądzie, w wodzie czy w powietrzu, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju złamań, zwichnięć, urazów, potłuczeń i innych uszkodzeń ciała bez względu na skutek – które wystąpią przed, w trakcie lub po korzystaniu z atrakcji WakeParku, a są wynikiem korzystania z nich.
 19. W czasie korzystania z Wyciągu użytkownik narażony jest na wystąpienie kontuzji czy urazów. Zarządca WakeParku wskazuje, iż nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
 20. W nadzwyczajnych sytuacjach, (np. złe warunki atmosferyczne, działania służb państwowych, uszkodzenia Wyciągu), obsługa Wyciągu może nakazać użytkownikowi zaprzestanie korzystania z Wyciągu. W takim przypadku użytkownik może skorzystać z Wyciągu w innym terminie, na podstawie już wykupionego biletu. Czas korzystania z Wyciągu w innym terminie zostanie skrócony o czas korzystania z niego w pierwotnym terminie.
 • 5.

ZASADY KORZYSTANIA Z wypożyczalni sprzętu pływającego.

 1. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Nie obsługuje się osób niepełnoletnich, pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Każdy wypożyczający ponosi pełna odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i za ich zachowanie oraz ewentualne szkody.
 4. Każdy wypożyczający powinien umieć pływać.
 5. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dobijania lub wysiadania w innych miejscach niż pomost do tego przeznaczony.
 7. Pływanie musi odbywać się tylko w strefie do tego wyznaczonej.
 •             6                                                                                                                                        ODPŁATNOŚĆ
 1. Korzystanie z Wyciągu odbywa się na podstawie karnetów sezonowych, karnetów 10-sesji, karnetów 20-sesji, rezerwacji indywidualnych oraz biletów jednorazowych według obowiązującego cennika.
 2. Karnety sezonowe, 10-sesji, 20-sesji, o których mowa w ust. 1, są karnetami na okaziciela.
 3. Karnet sezonowy upoważnia do rezerwacji maksymalnie 4 sesji dziennie od poniedziałku do czwartku oraz maksymalnie 2 sesji dziennie w piątek, sobotę i niedzielę.
 4. Rezerwację wykonuję się wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji, dostępnego pod adresem www.wakego.pl:
 5. karnet sezonowy: używając swojego osobistego loginu i hasła, które zostało udostępnione
  w momencie zakupu karnetu. Rezerwację wykonuje się z jednodniowym wyprzedzeniem,
  w przypadku rezygnacji z wykonanej rezerwacji należy powiadomić obsługę, z minimum
  12 godzinnym wyprzedzeniem. Brak poinformowania o rezygnacji z rezerwacji, w tym brak poinformowania w terminie wskazanym powyżej, będzie skutkował zablokowaniem karnetu na okres 7 dni, a w szczególnych przypadkach do anulowania karnetu sezonowego;
 6. karnet 10-sesji, 20 sesji: używając swojego osobistego loginu i hasła, które zostało udostępnione w momencie zakupu karnetu. Rezerwację odwołać można minimum 24 godzin przed terminem. Brak poinformowania o rezygnacji z rezerwacji, w tym brak poinformowania w terminie wskazanym powyżej, będzie skutkował utratą zarezerwowanej sesji bez możliwości przeniesienia na inny termin.
 7. rezerwacja indywidualna: wykonuje się poprzez internetowy system rezerwacji wraz z opłatą w formie przelewu. Rezerwację odwołać można minimum 24 godzin przed terminem. Brak poinformowania o rezygnacji z rezerwacji, w tym brak poinformowania w terminie wskazanym powyżej, będzie skutkował będzie skutkował utratą zarezerwowanej sesji bez możliwości przeniesienia na inny termin.
 8. Rezygnacji z dokonanej rezerwacji można dokonać drogą mailową na adres: wakego@op.pl lub sms pod nr tel. 784784441
 9. Nie przyjmuje się rezerwacji telefonicznych, za pośrednictwem wiadomości sms czy wiadomości e-mail.
 10. Wykupując możliwość korzystania z Wyciągu, (tj. kupując bilet jednorazowy, karnet na określoną ilość sesji czy tez karnet sezonowy), korzystający przyjmuje do wiadomości zapisy niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść i w pełni się z nimi zgadza oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • 7

                                                           ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zarządca WakeParku nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów
  (w tym m.in. za wartościowe przedmioty, pieniądze oraz dokumenty) pozostawionych przez użytkownika na terenie WakeParku.
 2. Rzeczy znalezione na terenie WakeParku należy przekazać obsłudze WakeParku. Personel wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela, w okresie do 7 dni od daty pozostawienia.
 3. Użytkownik korzystający z usług WakeParku, który swoim działaniem lub zaniechaniem spowodował zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia WakeParku, jakąkolwiek szkodę na terenie WakeParku lub też zagubienie czy zniszczenie wydanego mu w związku z korzystaniem usług dodatkowych sprzętu (np.deski, kamizelki, rowerki, kajaki, itp ), zobowiązany jest pokryć koszty zaistniałej szkody w pełnej wysokości.
 4. Użytkownik korzystający z usług WakeParku ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania wobec osób trzecich w granicach obowiązującego prawa.
 5. Użytkownicy korzystają z WakeParku, w tym z atrakcji znajdujących się na terenie WakeParku (m.in. z Wyciągu, przeszkód) na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 6. Zarządca WakeParku nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe, za szkody niemajątkowe, za szkody na osobie, za szkody na mieniu powstałe w związku z korzystaniem z WakeParku, w tym m.in. w związku z korzystaniem z atrakcji wodnych w postaci Wyciągu, przeszkód, jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie zostaną wyrządzone korzystającemu na skutek działań innych użytkowników bądź osób trzecich.
 7. Zarządca WakeParku nie odpowiada za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń lub atrakcji, nakazów i zakazów, poleceń lub zaleceń obsługi WakeParku oraz zasad bezpieczeństwa.
 8. Zarządca WakeParku nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu WakeParku, urządzeń lub atrakcji znajdujących się w WakeParku, wynikających z działania siły wyższej lub przyczyn niezależnych od WakeParku, w tym szczególnie złe warunki atmosferyczne, uszkodzenie Wyciągu, uszkodzenie przeszkód.
 9. Zarządca WakeParku lub osoba/y przez niego upoważnione mają prawo nie wpuścić na teren WakeParku lub z niego wyprosić osoby, których zachowanie wskazuje, iż znajdują sie w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych osób przebywających w obiekcie, a także nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu, oznakowania na terenie WakeParku oraz poleceń obsługi WakeParku. Wyżej wymienione zachowanie może spowodować podjęcie innych stosownych kroków przewidzianych prawem.
 10. Wobec osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren WakeParku.
 • 7

                                                            DANE OSOBOWE

 

 1. Zarządca WakeParku zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników dokonujących rezerwacji o której mowa powyżej, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 2016.922 z późn. zm.), w tym do ich nieudostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób
  i sytuacji przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w innych przepisach prawa powszechnie obowiązujących.
 2. Dane użytkowników dokonujących rezerwacji będą przetwarzane w celu dokonania realizacji rezerwacji, wykonania umowy, wystawienia faktur/rachunków.
 3. Administratorem danych osobowych jest Cech-Pol Cecherz Marcin.
 4. Informuje się, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przy czym niepodanie danych niezbędnych, tj. imienia, nazwiska, adresu mail, numeru telefonu, uniemożliwi dokonanie rezerwacji.
 5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane
  z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Zarządca WakeParku, po uprzednim wyrażeniu zgody przez użytkownika, ma prawo do przetwarzania jego danych osobowych zawartych przy dokonywaniu rezerwacji, w celu marketingowym, handlowym oraz informacyjnym (tj. m.in. informacje o przyszłych imprezach).
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody, o jakiej mowa powyżej i może to zrobić w dowolnym momencie kierując takie żądanie na adres mailowy wakego@op.pl.
 9. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • 8

                                                           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Skargi i wnioski można zgłaszać za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres wakego@op.pl oraz biurze WakePark Goczałkowice-Zdrój ul. Uzdrowiskowa 88 w godzinach od 10 do 12.
 2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (U.2016.922 z późn. zm.).
 3. Numery alarmowe:
 4. 112 Telefon Alarmowy – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 5. 999 Pogotowie Ratunkowe
 6. 998 Straż Pożarna
 7. 997 Policja
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2017.